Flash 2020 nr.1

Algemene ledenvergadering (A.LV) “WFA België vzw

Datum : zaterdag 25 JANUARI 2020  (aanvang om 09u30 stipt )

Plaats :   Domein “ Ons Tehuis, zaal “De Garve” Poperingseweg 30, 8900 Ieper.

PROGRAMMA :    09u15    Administratie van de aanwezige effectieve leden en de volmachten, verdeling van stembiljetten

aan de effectieve leden. Tekenen van het aanwezigheidsregister bij secretaris Marleen Vermeersch.

09u30    Opening van de AV + ALV van de VZW door de voorzitter. ( zie detail verder )

11u30    Receptie aangeboden aan de aanwezigen door de voorzitter en de leden van het bestuursorgaan.

12u30    Middagmaal in “ De Iep “ ( optioneel )

14u30    Boekenverkoop en-uitwisseling door en voor de leden.

17u00    Einde ( voorzien ) van de activiteit.

 

De AV en ALV is de afsluitende activiteit voor het werkjaar 2019. Het afgelopen jaar wordt door de aanwezigen besproken en

het bestuursorgaan voor 2020 wordt verkozen. Door hun inspraak kunnen de leden helpen aan de verbetering van de organisatie en de werking van de vereniging voor het nieuwe werkjaar 2020 vastleggen.

Elk lid kan in de namiddag boeken verkopen of uitwisselen. Daartoe krijgt men maximum 2 tafels (70×140 cm)  ter beschikking

à rato van 5,00 € per tafel. Tafel(s) dienen gereserveerd te worden bij Dirk Lommaert ( wfadimilo@telenet.be ) en de betaling

dient als inschrijving. (BE33 7371 0516 7746). Er zijn 19 tafels beschikbaar. Indien er grote belangstelling is om te verkopen,

kan het aantal tafels per deelnemer tot 1 tafel beperkt worden. Deze inschrijving wordt afgesloten op 15 januari 2020

 

Dagorde van de AV & ALV ( start om 09u30 )

 1. Verwelkoming door voorzitter Fernand Verstraete.
 2. Mededeling van de schrapping van – en verwelkoming van nieuwe effectieve leden, volgens art.8 van de statuten

en art.3 van het intern reglement. (I.R)

 1. Vaststelling van het quorum om geldig te stemmen.
 2. Goedkeuring van het verslag van de A.V. van 26.01.2019 medegedeeld via de Flash 2019 nr.1
 3. Aanstelling van twee stemopnemers.
 4. Algemeen verslag van de activiteiten van het dienstjaar 2019 door de voorzitter.
 5. Voorlegging van statutenwijzigingen ten gevolge van de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen (W.V.V)

van 23 maart 2019 – B.S. 04 april en inwerkingtreding per 01 mei.2019 ; gevolgd door goedkeuring der A.V.

 1. Verslag over 2019 van het secretariaat door Marleen Vermeersch.
 2. Verslag over 2019 van de penningmeester door Dirk Lommaert.
 3. Verslag en neerlegging ervan door de toezichthouders over het boekjaar 2019 door Delaruelle Gilbert en Vanderjeught Annick. ( Dit verslag wordt toegevoegd aan het verslag van de A.V.van heden. )
 4. Voorstelling en goedkeuring van de begroting 2020 door penningmeester Dirk Lommaert.
 5. Vastlegging van de lidgelden voor het dienstjaar 2021 door penningsmeester Dirk Lommaert.
 6. Aanstelling van twee rekeningtoezichters voor het boekjaar 2020.
 7. Aanneming van ontslagen van bestuurders ; aanstelling van nieuwe kandidaturen tot bestuurder.
 8. Agendapunt(en) ingediend door 1/10 van de effectieve leden voor 10.01.2020.
 9. Verkiezing van de bestuurders. De mandaten worden steeds uitgereikt voor 3 jaar.

Dirk Lommaert, Freddy Vandenbroucke en Bernard Pauwels ( vervangt Philippe Delameilleure ) zijn ontslagnemend en stellen zich opnieuw kandidaat voor een nieuwe termijn van 3 jaar. Daarnaast kunnen andere effectieve leden zich  eveneens kandidaat stellen, aangezien hat aantal het aantal bestuursleden ( 9 ) op dit ogenblik niet bereikt is.

 

 1. Voorstelling van het programma 2020 door voorzitter Fernand Verstraete
 2. Informele rondvraag aan alle leden.
 3. Sluiting van de A.V en A.L.V

 

Onmiddellijk na de Algemene Vergadering wordt traditiegetrouw overgegaan tot de verkiezing van de voorzitter voor

het dienstjaar 2020 door het nieuw samengesteld bestuursorgaan.

Kandidaat-bestuurders, die zich geroepen voelen om in team mee te werken aan de uitstraling en de waardering van een vereniging met meer dan 500 leden, worden uitgenodigd hun aanvraag per brief en/of per mail uiterlijk tegen 15 januari 2020 over te maken aan de voorzitter. ( Verstraete Fernand Knokuilstraat 8 , 8880 Roeselare of verstraetefernand@outlook.be )

Iedere kandidaat-bestuurder moet minstens één jaar als effectief lid bij de vereniging zijn aangesloten .

 Middagmaal .   Om 12u30 ten laatste worden de deelnemers die vooraf hebben ingeschreven,  uitgenodigd in “ De Iep “

Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. Het middagmaal wordt ons bereid door de staf van het CJT, onder de leiding van Dieter Taerwe. Traditioneel omvat het menu een soep, een hoofdschotel, een dessert met koffie, wijn van het huis, plat en bruisend water op tafel.  De deelnameprijs voor de maaltijd blijft vastgesteld op € 25 per deelnemer.

We dringen aan op een betaling ten laatste tegen 15 januari 2020 op rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België vzw.,

Met de mededeling “ Middagmaal ALV Ieper “. Om organisatorische reden kan er op de dag zelf niet ter plaatse ingeschreven worden.

Namiddag : Boekenverkoop en boekenuitwisseling door en voor leden. ( info – zie blz.1 )

De interne boekenbeurs loopt van 14u30 tot 17u00 in de zaal “ De Garve “. Er zijn ook enkele hoge tafels beschikbaar waaraan

gezellig van gedachten kan gewisseld worden ; bij een koffie, frisdrank , of een pils. Leden die in de voormiddag niet kunnen aanwezig op de algemene ledenvergadering, zijn zeker ook in de namiddag welkom.

HERNIEUWEN van het LIDGELD 2020

Door de beslissing in de ALV 2019 blijft het lidgeld voor het volgende dienstjaar 2020 onveranderd.

Het bestuur dankt de vele leden van de vereniging voor het vertrouwen in de werking van WFA België vzw.

Mogen wij dan ook verzoeken, wie nog niet betaald heeft, het lidgeld voor het jaar 2020 te vernieuwen door over te schrijven op de rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België vzw – Haiglaan 21,  8900 Ieper. Vergeet niet Uw naam ( ook van het eventueel tweede lid van het gezinslidmaatschap ) en volledig adres te willen vermelden.

Dank aan twee derden van de leden die reeds hebben overgeschreven.

Categorie              soort lidmaatschap                             bijdrage.

A                             gewoon lid                                           € 25,00

B                             steunend lid                                        € 50,00 ( minimum )

C                             gezinslidmaatschap                            € 35,00

D                             student ( met studentenkaart)         € 15,00 ( tot max. 25 jaar )

Door de tijdige betaling voorkomt men de onderbreking in het toesturen van de nieuwsbrief FLASH en het tijdschrift SHRAPNEL.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

FORMULIER A :

Overgang van aangenomen lid naar de categorie van effectief lid.

 

Ondergetekende, (N) ……………………………………. ( VN )………………………, aangenomen lid met meer dan één jaar anciënniteit

wenst over te gaan tot de categorie van effectief lid van de VZW. ( = stemgerechtigd )

 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten en van het intern reglement en wenst expliciet deel te nemen in het

beleid van de vereniging.

 

Gedaan te …………………………………………….     Op datum van : …………………………….  Handtekening…………………………………………

Gelieve op te sturen aan de secretaris :  Vermeersch Marleen  – Engelendale 8 / bus 2 – 9900 EEKLO

Marleenvermeersch2@outlook.be

ACTIVITEIT – DAGUITSTAP – ZAT. 28 maart 2020

MONS in W.O. 1.

Het is niet de eerste keer dat de Western Front Association België vzw naar de Henegouwse provinciehoofdstad BERGEN (Mons )

trekt. Onder de deskundige leiding van historicus Jan Vancoillie zullen we op zaterdag 28 maart 2020 opnieuw de stad en de omgeving bezoeken in het licht van de gebeurtenissen op 23 en 24 augustus 1914, toen de Britten voor het eerst slag leverden tegen de Duitsers.  Gezien nieuwe gegevens en inzichten komen ook de gebeurtenissen op 11 november 1918 aan bod.

De Canadezen namen de stad Mons immers die dag in.

Naast een aantal gekende begraafplaatsen ( o.a de stedelijke begraafplaats en de gemengde Duits-Britse begraafplaatsen

Saint Symphorien in Hautrage ) en monumenten ( o.a eerste schot, laatste schot, spoorwegbrug van Nimy enz.) , bezoeken we ook een aantal zaken waar we nog niet eerder waren zoals de monumenten ter ere van George Price, de officiële laatste gesneuvelde Commonwealth soldaat uit de oorlog, de monumenten in het stadhuis van Bergen en ook het in 2015 volledig vernieuwde Mons Memorial Museum.

‘s Middags is iedereen een uurtje vrij in het centrum van Bergen om er de meegebrachte picknick te verorberen of een snelle hap te nemen in één van de zaken op de grote markt.

De autocar vertrekt in IEPER om 06u30 stipt ( Domein Ons Huis – De Garve , Poperingseweg 30  – 8900 IEPER

In KORTRIJK vertrek om 07u.00   (Parking KULAK,  E.Sabeelaan  53 – 8500 Kortrijk)

De terugkomst in Kortrijk wordt rond 19u30 verwacht en daarna in Ieper om 20u00.

Deelnemen kan door  € 25,00  per persoon over te schrijven op de

WFA bankrekening BE33 7371 0516 7746 ( KREDBEBB )  Morgenster 4 , 8920 Kuurne

En dit ten laatste op 18  maart  2020 met vermelding “ MONS “

Op de dag van de activiteit en bij belet is WFA België vzw te bereiken op GSM

0494 / 77 82 42

ACTIVITEIT – DAGUITSTAP – ZAT. 16 MEI.2020

 ANTWERPEN in W.O. 1. ( deel 2 )

Aansluitend aan de  daguitstap in  2019 naar Antwerpen gaan wij afsluiten in 2020 met deel 2.

De gidsen van dienst zijn Walter De  Bruyn en Marleen Vermeersch.

Dat ook deze dag boeiend zal zijn hoef geen betoog gezien voornoemde gidsen.

Detail en verder info verschijnt in Flash-nieuwsbrief 2020 / 1.  Noteer al vast de datum in Uw agenda.

MEDEDELING  : ONZE LEDEN-BOEKENBEURS  – 25 JAN.2020  –  14.30 tot 17.00 u

Volgende syllabussen zullen ter beschikking zijn  :

 1. De tankslag bij Cambrai prijs        € 15,00
 2. Legergroep Vlaanderen – eindoffensief 1918 € 15,00
 3. 1916 – Slag om Verdun € 15,00
 4. Antwerpen in W.O.1 – deel 1 €   7,00
 5. Alsace-Lorraine ( Jubileum 30 jr.WFA ) in kleur €  25,00

Als je niet aanwezig kunt zijn op onze leden-boekenbeurs kunt je bestellen via wfadimilo@telenet.be  . Bij verzending is de portkost  € 5,00 / deel.  Betalen op WFA rekening  BE33 7371 0516 7746

Op onze boekenbeurs zullen ook oude nummers van SHRAPNEL te koop aangeboden worden.

Immers, alles wat ooit in Shrapnel is verschenen, blijft als het ware actueel. De inhoudsopgave kunt je terugvinden op de website van de WFA :  https://wfabelgie.wordpress.com/tijdschrift  onder de hoofding Shrapnel.

De speciale ledenboekenbeursprijs is € 3,00 per exemplaar, uitgezonderd de jaargang 2018. Wie vooraf een keuze heeft gemaakt kan die doormailen (liefst) op freddy.vandenbroucke@telenet.be  of bij gebrek aan dit kanaal : 056/500209

Ook het 25 jaar jubileumboek “ Met schop en Houweel “ zal klaar liggen. ( € 15,00 )

PLANNING  2020  – SHRAPNEL en Flash-Nieuwsbrief

Shrapnel  2020/01  + Flash-nieuwsbrief 2020 / 01  => einde febr. 2020

Shrapnel  2020/02  + Flash-nieuwsbrief 2020 / 02  => einde mei. 2020

Shrapnel  2020/03  + Flash-nieuwsbrief 2020 / 03  => einde aug. 2020

Shrapnel  2020/04   => einde  nov.2020     Flash-nieuwsbrief 2020 / 04  => einde dec.2020

Verzoeken van WFA leden.

Mededeling.  1

De WFA-Borstbadjes zijn terug beschikbaar aan de prijs van  3 €. Wie belangstelling heeft neemt contact met Jurgen Deleye.

Email :  Jurgen.deleye@gmail.com.

Mededeling.  2  (door lid Michel Decru )

Sedert enkele jaren kan men te La Boiselle-Somme , een deel van een ondergrondse mijn bezoeken.

Men daalt eerst ongeveer 12 m diep af , via een oud smalspoor en dan komt men bovenop een verticale mijnschacht

die ongeveer 28 m diep gaat. Deze werd uitgegraven door Peter Barton. De site is te bezoeken gedurende de erfgoeddagen op 19 & 20 september  2020 en op 11 november. 2020

Info :  Association des Amis de L’Ilot de la Boisselle –  4 Rue de la Place – 8300 Montauban de Picardie

Aangekondigde boeken van leden

“ Het liefdadigheidswerk van Mademoiselle Orianne “

Dit is een werk van Emiel De Cock, Alfons Moeyersons, Joris Saerens en een uitgave van de Geschied-en Heemkundige Kring van Londerzeel. Dit naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de inhuldiging van het oorlogmonument aan Blauwenhoek.

Het gaat over het verhaal van een grote Dame Orianne die enorm veel mooi werk gedaan heeft door de gesneuvelde soldaten

in de streek van Londerzeel in  1914 een deftig graf te bezorgen.

Van november 1914 tot maart 1916 gaf deze in Londerzeel wonende Frantalige dame samen met haar medewerkers aan meer

dan 1000 Belgische gesneuvelde soldaten een waardige rustplaats. Merkwaardig niet alleen aan de gesneuvelden van de Slag

van Londerzeel ( 29 sept. 1914 ) maar ook gevallen soldaten in Breendonk, Puurs, Eppegem en Kampenhout.

Boek  270 blz. – prijs  25 € . met portkosten  32 €

Te bestellen bij de Heemkundige Kring Londerzeel door overschrijving op rek.

BE16 7440 5125 3274.

Meer info :  http://www.londerzeelwo1.wordpress.com

Aan te bevelen boeken

“DUITSE PASSAGES “  Een reis door twee eeuwen Duitsland

 Een uitgave van Wereldbibliotheek –  320 blz. – ISBN 9789 0284 50172 – verschenen 29 okt.2019. – prijs 24,99 €

Auteur Lo Van Driel.

In “Duitse Passages” schrift de auteur over tweehonderd jaar Duitse en daarmee Europese cultuur en geschiedenis.

Een boek uit een andere hoek gezien, die de lezer een bredere blik geeft op het huidige Duitsland.

“ MOLENS van de FRONTSTREEK “

De eerste uitgave van dit boek is van 1995 ( Uitgeverij De Klaproos  ) en van de hand van de Nederlander John Verpaalen.

Na 24 jaar komt er een tweede bijgewerkte druk uit  nov. 2019 en maar op een oplage van  600 stuks.

Dit in samenwerking met Flanders Fields Museum en  de Stichting Levende Molens. Prijs 34,95 €.

Er worden ongeveer 65 molens beschreven en dat deze bouwwerken gedurende W.O.1 een bijzondere taak en geschiedenis

hebben ligt voor de hand.

Aan te bevelen Tentoonstellingen

“ FENIKS 2020 “ – De groote wederopbouw

Onder de vlag “ Feniks “ ( = herrijzen ) bundelen alle gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten om in  2020 dit uitzonderlijke verhaal van wederopbouw te laten zien. De Tentoonstelling gaat in samenwerking met o.a Westtoer met speciaal

ontworpen wandel – en fietsroutes. Feniks 2020 loopt van maart 2020 tot november 2020 in Museum Flanders  Fields.