Flash

Algemene vergadering WFA-België op 27/01/2018 over het boekjaar 2017.
Vanaf 9u kunnen de aanwezige toegetreden- en effectieve leden, bij de secretaris, intekenen op de desbetreffende lijsten. Er zijn 26 toegetreden leden, 30 effectieve leden en 4 volmachten die tekenen. Totaal 60 leden
1. Om 9.40u opent de voorzitter de vergadering met een verwelkoming en verduidelijking over het belang en het doel van de vergadering. De effectieve leden beoordelen de organisatorische en financiële toestand van de vereniging en geven
daaromtrent kwijting aan het bestuur.
Verontschuldigingen van eff.leden
Maurice De Roo Marie- Thérèse De Lattre
Alex Vanmaldeghem Pol Lefevre
Patrick Boone Johan Denolf
Bart Degroote Werner Strumann
2. Er zijn geen schrappingen van effectieve leden, er zijn 7 effectieve leden bijgekomen over het werkjaar 2017. De voorzitter verklaart het verschil tussen Effectief en Toegetreden lid en hoe men kan overgaan naar de categorie ‘Effectief lid’.
3. Het quorum voor de stemming: Er zijn 30 effectieve leden van de in totaal 46 effectieve leden aanwezig en 4 volmachten, dit betekent dat er een meerderheid is bij 18 stemmen.
4. Aanstelling stemopnemers: Jan Vancoillie en Annick Vanderjeugd zijn de stemopnemers.
5. Goedkeuring van het verslag van de AV van 28/01/2017 verschenen in de eerste Flash Nieuwsbrief , bijlage van Shrapnel 2017/1 : Uitslag : Ja: 34 Nee: 0 Onthouding: 0
6. Moreel verslag: De voorzitter benadrukt dat vorig jaar 2017, opnieuw geslaagd is met boeiende activiteiten,, uitstappen en lezingen.
Er zijn drie overlijdens te melden. Ze worden herdacht met 1 minuut stilte :
Ben Degrande, 31/01/2017
Wilfried Rosseel, 14/02/2017
Serge Haveaux, 06/02/2017
Opnieuw hebben verschillende leden zich verdienstelijk gemaakt in de vereniging: Nick Mol, Philippe Delameilleure, Jan Vancoilie, Sanna Joutsijoki, Patrick Mestdagh, Franky Bostyn en Jurgen Deleye.
7. Verslag activiteiten 2017 : Ondervoorzitter Frans Descamps geeft duiding bij de voorbije activiteiten.
Op 13/03, Tielt en Gent waren er 46 aanwezigen
Op 13/05 Doornik waren er 32 aanwezigen
Op 15/07 Flash te Kemmel waren er 23 aanwezigen
Op 27/08 Flash in Zonnebeke waren er 44 aanwezigen
Fronttour de Somme waren er 32 aanwezigen
Op 08/10 Cambrai waren er 49 aanwezigen
8. Administratief verslag: De secretaris geeft duiding bij de grafiek over de leden: het steunend familielid-maatschap is opgegaan in de anderen lidmaatschappen.
In totaal hebben we 12 leden minder gehad ten opzichte van 2016.
Dit is 535 leden ten opzichte van 547 leden in 2016.

9. Financieel verslag: Dirk geeft toelichting bij de cijfers, we moeten vaststellen dat de uitstappen duurder zijn dan de prijs
die wordt gevraagd om deel te nemen. Daarom moeten we de uitstappen financieel afsluiten met rode cijfers. Om dit in de toekomst te vermijden zullen we een nieuwe formule hanteren: er zal voor elke uitstap dezelfde verdeelsleutel gemaakt worden op basis van de kostprijs van de autocar, de prijs van de syllabus, de gidsen, toegang voor musea enz. De totale kostprijs zal door de deelnemende leden voor 75% gedragen worden, de resterende 25% zal de vereniging voor zijn rekening nemen.
Jan vraagt om de prijs zo laag mogelijk te houden om de uitstappen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Fernand vermeldt dat we steeds zelf onze picknick meebrengen wat de kostprijs meteen al flink drukt.
10. Verslag rekeningtoezichthouders: Kaatje Debruyne en Jan Vancoillie brengen een positief verslag uit over de rekening. Ze spreken hun bewondering uit over de precisie en toewijding van onze penningmeester.
11. Goedkeuring Rekeningen en Kwijting aan de R.v.B. : Ja: 33 Nee: 0 Onthouding: 1
12. Goedkeuring begroting: Dirk toont de voorlopige budgettering van het boekjaar 2018. Omdat er nog geen offertes binnen zijn, kan er nog geen volledige begroting voor 2018 opgemaakt worden. Ja: 34 Nee: 0 Onthouding: 0
13. Goedkeuring Lidmaatschap 2019. Het lidgeld is nog steeds ongewijzigd ten opzichte van de laatste verhoging in 1997. Dit zal voor 2019 ook zo blijven, dat betekent dat het lidgeld voor een gewoon lid 25€ is, voor een steunend lid Is dat minimum 50€, gezinslidmaatschap 35€, student 15€. Ja: 34 Nee:0 Onthouding: 0
14. Rekeningtoezichthouders voor boekjaar 2018 : Frans Descamps en Hendrik De Spiegelaere
15. Ingediende agendapunten : Er werden geen agendapunten ingediend.
16. Verkiezing bestuurders. Frans Descamps en Gilbert Delaruelle zijn einde mandaat en nemen ontslag, dit betekent dat er twee bestuursvacatures zijn. Jozef Vantomme volgde ontslagnemend bestuurder Jan Vancoillie op en had nog een mandaat voor één jaar. Hij is opnieuw herkiesbaar. Gino Lecomte stelt zich kandidaat als bestuurslid. De voorzitter vraagt de vergadering om te kunnen stemmen met opsteken van de stemkaarten, dit betekent dan een gewone stemming en geen geheime stemming. Uitslag : Ja: 34 Nee: 0 Onthouding: 0
Verkiezing Jozef Vantomme: Ja: 34 Nee: 0 Onthouding:0 – Verkiezing Gino Lecomte: Ja: 34 Nee: O Onthouding:0
17. Voorstel activiteiten 2018 door de voorzitter van de ALV :
17/03/2018: Berlare, in de voormiddag rondrit, in de namiddag signaalmuziek
26/05/2018: Duits voorjaarsoffensief Leie-Kemmel
08/07/2018: Flash bezoek Hippo.war Waregem
25/08/2018: Flash bezoek Brugge Maritieme tentoonstelling
7-8-9/ 09/ 2018: Drie dagen fronttour rond het ‘Belgisch eindoffensief ( 28.09. – 11.11.1918)
13/10/2018: Aachen-Boncelles-Robermont
26/01/2019: Algemene Ledenvergadering en in de namiddag gastspreker Kristof Blieck
xxxxxxxxxxover de  militaire uitrusting.

18. Huldiging Frans Descamps en Gilbert Delaruelle :
Voor zijn grote verdienste wordt Frans gehuldigd en met instemming van de aanwezigen wordt hij ere-ondervoorzitter. Tevens wordt zijn echtgenote Polo in de bloemetjes gezet.
Ook ontslagnemend Gilbert Delaruelle wordt bedankt met een geschenk.
Varia: – Er wordt een warme oproep gedaan aan de leden om weetjes voor de Flash aan Jozef door te sturen. Hij wordt de redacteur voor de Flash Nieuwsbrief in opvolging van Frans.
– Freddy wordt bedankt voor zijn mooi werk als redacteur van de Shrapnel.
– De website is het eerste contact voor velen voor ze lid worden van onze vereniging, Philippe wordt bedankt voor zijn tijd en werk
dat hij daar in steekt.
– Er zijn nog steeds petjes, pins en dassen te koop.
– Jurgen Deleye heeft het initiatief genomen om polo’s en sweaters te maken met ons logo er op. Wie informatie wil, kan altijd contact met hem opnemen.
– Luc Verpoorten vraagt wie de nieuwe ondervoorzitter zal worden. Onze voorzitter legt uit dat de functies bij de eerstkomende bestuursvergadering zullen verdeeld worden.
– Luc Vandendriessche meldt dat hij met de Heemkundige Kring van Kortrijk een bevrijdingsfeest zal organiseren in het najaar; Devoorzitter vraagt hem dit tijdig mee te delen voor verschijning in de Flash NB. Einde van de vergadering om 11.20u .Tot slot dankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en brengt het bestuur een dronk
uit op het nieuwe jaar.

Hernieuwen van het lidgeld 2018

Door de beslissing in de AV 2017 blijft het lidgeld voor het werkjaar 2018 onveranderd. Het bestuur dankt de vele leden van de vereniging voor het vertrouwen in de werking van WFA België vzw. Mogen we dan ook verzoeken, wie nog niet betaald heeft, het lidgeld voor het jaar 2018 te vernieuwen door over te schrijven op de rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België, vzw, Haiglan 21, 8900 Ieper. Vergeet niet uw naam (ook van uw eventueel tweede lid van het Gezins-lidmaatschap) en volledig adres te willen vermelden. Dank aan ruim de helft van de leden die reeds hebben overge-schreven. Door een tijdige betaling voorkom je een onderbreking in het toesturen van de nieuwsbrief FLASH en het magazine SHRAPNEL. Dank voor de vlotte betaling.

 

Categorie                     Soort lidmaatschap                  Bijdrage

A                                 Gewoon lid                               € 25,00

B                                 Steunend lid                             € 50,00 (minimum)

C                                 Gezinslidmaatschap                 € 35,00

D                                 Student (met studentenkaart)    € 15,00 (tot max. 25 jaar)

 

 

Aanbod aan de leden WFA België vzw

Fleecetrui en/of polo (met korte mouwen) – met geborduurd WFA logo op de rug.Op initiatief en gewaardeerde tussenkomst van ons lid Jurgen Deleye uit Roeselare (GSM 0479/26 11 78 of mailadres jurgen.deleye@gmail.com) is het mogelijk dat de leden een fleecetrui of polo kunnen aanschaffen met het in kleur geborduurd logo van de vereniging op de rug, (dus niet gedrukt!).

De donkerblauwe fleecetrui en/of polo met korte mouwen worden aangeboden aan de directe atelierprijs van € 38 per stuk of de twee in combi € 70, over te schrijven op rekening BE72 7380 0722 5916 van Artico Design Roeselare met de vermeldin-gen: trui of polo of combi, maat (XS-S-M-L-XL of XXL) en telefoon.. Enkel na de ontvangen betaling aanvaardt Artico Design de bestelling. Na veertien dagen kan de bestelling worden afgehaald bij Artico Design, Meensesteenweg 305 te Roeselare. Tel. 051/81 10 38 – GSM Koen Crombez 0496/36 60 94. – email : info@artico-design.be – website http://www.artico-design.be.

Het bestuur van WFA België vzw is geen tussenpersoon. Indien er vragen zijn kan Jurgen je graag helpen. Het dragen van trui of polo met logo profileert nog meer WFA België vzw.

Tevens zijn pins, dassen en petten nog steeds te verkrijgen bij de voorzitter – aangeraden voor de activiteiten in groep.

 

 

 

Advertenties