Flash

2018 nr.4

Algemene Statutaire (ASV) & Algemene Ledenvergadering (ALV)  “WFA België vzw”

Datum: zaterdag 26 januari 2019, aanvang om 9u30 stipt

Plaats:  Domein “Ons Tehuis”, zaal “De Garve”, Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Programma:  09u15    Administratie van de aanwezige leden en de volmachten, verdeling van de stembiljetten aan de effectieve leden, registratie van de toegetreden leden.

Tekenen van het aanwezigheidsregister bij Secretaris Marleen Vermeersch

09u30    Opening van de vergadering door de Voorzitter

11u30    Receptie aangeboden door de Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur

12u30    Middagmaal in “De Iep” (optioneel)

14u30   Lezing door Dhr. Kristof Blieck

17u00    Einde (voorzien) van de activiteit

De ALV is de afsluitende activiteit voor het werkjaar 2018. Het afgelopen jaar wordt door de aanwezigen besproken en de Raad van Bestuur voor 2019 wordt verkozen. Door hun inspraak kunnen de leden helpen aan de verbetering van de organisatie en de  werking van de vereniging voor het nieuwe jaar 2019 vastleggen. De deelname aan de lezing in de namiddag is gratis.

Dagorde van de ALV:

Verwelkoming door voorzitter Fernand Verstraete

 1. Mededeling van de schrapping van effectieve leden volgens art. 3 van de statuten en art. R.03 van het huishoudelijk reglement. Verwelkoming van nieuwe effectieve leden.
 2. Vaststelling van het quorum om geldig te stemmen.
 3. Goedkeuring van het verslag van de A.V. van 27.01.2018. verdeeld via de Flash 2018 nr. 1.
 4. Aanstelling van twee stemopnemers.
 5. Algemeen verslag door de voorzitter.
 6. Verslag van de activiteiten van het voorbije jaar 2018
 7. Verslag van het secretariaat (Secretaris Marleen Vermeersch)
 8. Verslag van de penningmeester (Penningmeester Dirk Lommaert)
 9. Verslag rekeningtoezichters van het boekjaar 2018 (Frans Descamps en Hendrik De Spiegelaere).
 10. Goedkeuring van de rekeningen en kwijting aan de Raad van bestuur en de rekeningtoezichters voor het boekjaar 2018
 11. Goedkeuring van de begroting 2019 (Penningmeester Dirk Lommaert).
 12. Vastlegging van de lidgelden voor 2020 (Penningmeester Dirk Lommaert).
 13. Aanstelling van twee rekeningtoezichters voor het boekjaar 2019.
 14. Agendapunt(en) ingediend door 1/10 van de effectieve leden voor 31.12.2018 of bij een vroeger agendapunt indien relatief aan dit punt.
 15. Verkiezing van bestuurders. Er zijn drie mandaten van drie jaar, drie mandaten van twee jaar en drie mandaten van één jaar doordat alle huidige bestuurders ontslag hebben genomen conform het Huishoudelijk Reglement Art 24. Al deze personen zijn herkiesbaar.

Mededeling van de kandidaturen bestuurders die conform de statuten tenminste acht dagen voor deze vergadering zijn binnengekomen.

 1. Voorstelling van het programma 2019 (Voorzitter Fernand Verstraete).
 2. Informele rondvraag
 3. Sluiting van de A.V.

Onmiddellijk na de Algemene Ledenvergadering wordt overgegaan tot de verkiezing van de Voorzitter voor het werkjaar 2019 door de nieuw samengestelde Raad van Bestuur

Kandidaat-Bestuurders, die zich geroepen voelen om in team mee te werken aan de uitstraling en de waardering van een vereniging met meer dan 500 leden, worden uitgenodigd hun aanvraag per brief en/of per mail uiterlijk tegen 18 januari 2019 over te maken aan de Voorzitter (Verstraete Fernand, Knokuilstraat 8, 8880 Roeselare of verstraetefernand@outlook.be) . Iedere kandidaat-bestuurder moet minstens één jaar als effectief lid bij de vereniging zijn aangesloten en heeft best aan de organisatie van een activiteit of aan een artikel voor het tijdschrift SHRAPNEL meegewerkt. ( er zijn twee kandidaturen openstaand. )

Om 12u30 ten laatste worden de deelnemers die vooraf hebben ingeschreven, uitgenodigd in “De Iep”, Centrum voor Jeugdtoerisme, vzw. Het middagmaal wordt bereid door de staf van het CJT, onder de leiding van Dieter Taerwe. Traditioneel omvat het menu een soep, een hoofdschotel, een dessert met koffie, wijn van het huis, plat en bruisend water op tafel.

De deelnameprijs voor de maaltijd blijft vastgesteld op € 25 per deelnemer. We dringen aan op een betaling ten laatste tegen 18 januari 2019 op rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België vzw, Haiglaan 21, 8900 Ieper, met de mededeling “Middagmaal ALV Ieper”. Om organisatorische redenen kan er op de dag zelf niet ter plaatse voor het middagmaal ingeschreven worden.

Namiddag:  14.30 u  Lezing door Dhr.  Kristof Blieck

Onderwerp  “ De uitrusting van de  militair in W.O.I “

Hernieuwen van het lidgeld 2019 :

Door de beslissing in de ALV  2018 blijft het lidgeld voor het volgende werkjaar 2019 onveranderd.  Het bestuur dankt de vele leden van de vereniging voor het vertrouwen in de werking van WFA België vzw. Mogen wij dan ook verzoeken, wie nog niet betaald heeft, het lidgeld voor het jaar 2019 te vernieuwen door over te schrijven op de rekening BE33 7371 0516 7746 van WFA België, vzw, Haiglaan 21, 8900 Ieper. Vergeet niet uw naam (ook van het eventueel tweede lid van het Gezinslidmaatschap) en volledig adres te willen vermelden. Dank aan ruim de helft van de leden die reeds hebben overgeschreven.

Categorie            Soort lidmaatschap                                        Bijdrage

A                            Gewoon lid                                                       € 25,00

B                             Steunend lid                                                     € 50,00 (minimum)

C                             Gezinslidmaatschap                                      € 35,00

D                            Student (met studentenkaart)                 € 15,00 (tot maximum 25 jaar)

Door de tijdige betaling voorkom je een onderbreking in het toesturen van de nieuwsbrief FLASH en het tijdschrift SHRAPNEL. Dank voor de vlotte betaling.

FORMULIER A:

Overgang van toegetreden lid naar de categorie van effectief lid.       

Ondergetekende , (N) ………………………………………. ( VN)………………….. , toegetreden lid met meer dan één jaar anciënniteit wenst

over te gaan tot de categorie van effectief lid van de VZW. ( = stemgerechtigd )

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement en wenst expliciet deel te nemen

in het beleid van de vereniging.

Gedaan te…………………………………..  Op datum van : ……………………….. , Handtekening………………………………..

( opsturen aan secretaris : Vermeersch Marleen – Nieuwstraat 22 B9950 Waarschoot  –  marleenvermeersch2@outlook.be )

 Activiteit – daguitstap  – ZAT. 23 maart. 2019

 Leopoldsburg en Omgeving

De eerste   daguitstap 2019 gaat naar het noorden van ons land.

Onder de deskundige leiding van Franky Bostyn bezoeken we de Leopoldskazerne en krijgen we alles te weten over de Duitse

aanwezigheid in  Leopoldsburg en omgeving. Ook de Deutsche Kriegsgräberstatte Lommel staat op het programma.

Het is de grootste militaire begraafplaats in West-Europa ( buiten Duitsland ), uit de Tweede Wereldoorlog , maar er liggen ook een 800-tal gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Speciaal is dat de aangeplante heide in de periode febrauri-april in bloei staat, waardoor een paaskleurig schouwspel bekomen wordt.

Het wordt een bijzondere uitstap, waarvan de redactie echter op het ogenblijk van de publicatie van deze Flash-Nieuwsbrief

geen verdere programma-inlichtingen kan geven.

De opstapplaatsen voor de bus zijn zoals steeds :

IEPER om 07.30 stipt, Domein Ons Huis , Poperingseweg 30 – 8900 Ieper.

KORTRIJK om 08.00 stipt, parking Kulak,  E.Sabbelaan 53 ,  8500 Kortrijk .

We voorzien ook een stop aan de afrit van de E.17 in de Pinte rond 08.20 u.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 52 . Op de dag van het vertrek is WFA België vzw te bereiken via GSM 0494 / 77 82 42

( Dirk Lommaert ). Het einde van de activiteit ( Leopoldsburg ) is voorzien om 17.00 u.

’s Middags krijgt iedereen één uur vrij voor het nuttigen van zijn picknick .

Deelnemen doet men met zich in te schrijven via overschrijving van  25,00 € / per persoon , op het rekeningnummer  van de WFA-België vzw  BE33 7371 0516 7746 (KREDBEBB) Haiglaan 21 – 8900 Ieper. Dit ten laatste tegen 16 maart. 2019 met vermelding”Leopolsburg”

Activiteit – daguitstap  – ZAT. 25 mei. 2019

Antwerpen en Omgeving – deel. 1

Wij blijven in het noorden van het land. Op 25 mei 2019 gaat onze tweede daguitstap naar Antwerpen.

In de voormiddag maken we een wandeling van ongeveer 2 uur, langs de belangrijkste monumenten en gebouwen die te maken

hebben met W.O.I, en de val van Antwerpen, in de periode van  04 augustus tot half oktober 1914 , aansluitend de vlucht naar de IJzervlakte.

In de namiddag is bezoek voorzien met gegidste rondleiding aan de vesting van Antwerpen en dit in en rond Fort. 8.

Dit is een kennismaking met een groots militair bouwproject dat wat omvang geen voorgaande kende in België.

Fort.8. Is het enige fort dat zich nog in zijn originele staat bevind , het is een harnas van baksteen zonder beton.

Fort.8. staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een geheel, nl.: de vesting ANTWERPEN.

Dit fort kan dan ook niet besproken worden zonder de hele vesting Antwerpen in haar totaliteit te bekijken.

Om praktische redenen zullen we ons beperken tot de periode vanaf 1815.

Verdere praktisch details volgen in de Flash-nieuwsbrief 2019 / 1 .

Verzoeken van WFA leden.

Vraag en gezocht : Deel 1 van “ Duitse Artilleriegranaten “ van de hand van Fierens Edouard.

Indien je info en meer hebt ; contacteer Michel DECRU , Huttegemstraat 36 te  8580 Avelgem. Tel. 056/64 52 75 ( na 18.00 uur )

Of via email : brecht.derutter@telenet.be.  Alvast dank voor jullie aandacht namens ons lid Michel Decru.

2018 n°3

Privacyverklaring The Western Front Association België vzw

Beste lid:

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de recente Europese privacywetgeving van 25 mei 2018.

Uw persoonsgegevens (*) hebben we verkregen via Uw lidmaatschap en andere betalingen / inschrijvingen door jullie uitgevoerd.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, emailadres, burgerlijke staat.
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens:

 • Voor het bijhouden van onze ledenlijst
 • Om u te informeren over onze activiteiten
 • Voor het organiseren van onze reizen

We zullen deze gegevens verwerken zolang als nodig voor het hierboven vermelde gebruik.

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om onze activiteiten te organiseren, en aan onze comparanten wordt telkens vermeld dat de ter beschikking gestelde gegevens niet voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden ; of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

U hebt het kosteloos recht op inzage in (en kopie van) uw persoonsgegevens en u kan ze laten corrigeren of verwijderen.

Wij willen u graag verder op de hoogte houden van al onze activiteiten en projecten van de WFA.

Indien u hiertegen geen bezwaar hebt, hoeft u niets te doen.

Indien u echter hierover niet akkoord gaat , kunt u hiertegen bezwaar maken en ons verzoeken om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwijderen.

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

Indien u vragen hebt hierover, contacteer

Marleen Vermeersch

Secretaris The WFA België vzw – Tel. 0496 087 142

e-mail: marleenvermeersch2@outlook.be

Komende activiteiten

Activiteit – WFA.dagtrip – Zaterdag 13. oktober 2018

Waldfriedhof Aachen – Monument des fusillés Melen –

Begraafplaats Robermont – Boncelles

We rijden in één ruk de Duitse grens voorbij en nemen de eerste afslag richting Aken. Langs deze weg bevindt zich een Duitse militaire begraafplaats, een typisch Waldfriedhof. Er liggen slachtoffers van beide oorlogen en er staan enkele merkwaardige monumenten.

Vervolgens keren we terug naar Belgische bodem. Aan de afrit Melen staat een indrukwekkend monument voor de burgerslachtoffers die vielen in de eerste dagen van de oorlog. We rijden verder naar Luik waar we de stedelijke begraafplaats Robermont bezoeken waar enkele militaire perken de herinnering levendig houden aan de Eerste Wereldoorlog. Rond enkele monumenten is een apart verhaal te vertellen.

We rijden daarna door de stad Luik naar Sart-Tilman en Boncelles. Het fort is niet te bezoeken maar er is wel een museum. In de omgeving ligt een Belgische begraafplaats en herinneren enkele plakkaten en een imposant standbeeld aan de gebeurtenissen

in de nacht van 5 op 6 augustus 1914 waarbij het Belgische leger kranig standhield en de Duitse aanvaller zich genoodzaakt zag terug te trekken. Het fort van Boncelles zou trouwens nog een tiental dagen de vijand op afstand houden.

Inschrijven via storting van 25 € op rek. BE33 7371 0516 7746.- vermelden van opstapplaats aub. De gidsen van dienst zijn Geert Delbecque en Freddy Vandenbroucke. Een goed introductie voor deze dagtrip is de tekst in Shrapnel 2016 nr. 3, blz. 35: ‘1914, de bloedige inval in het Luikse’.

Vertrek te Ieper – parking Ons Tehuis om 07.30 uur (stipt) . Opstappen te Kortrijk – parking Kulak – E.Sabbelaan n°53 – om 08.00 uur. Eke (afrit Autoweg, langs de expressweg) : 08.20 uur. Picknic s’ middag te velde.

WFA – Mededelingen

Mededeling. 1

WFA – 20 jr. Jublileum uitgave 1989-2009 : Ten Oorlog met schop en houweel.

Nog steeds te verkrijgen bij uw vereniging aan een speciale ledenprijs van 15 € ( ex.verzendingskost )

Een idee tot geschenk geven of tot uitbreiding van Uw bibliotheek. Frans Descamps – Jan Vancoillie – Luc Vandeweyer

geven U zicht op de genie-hulptroepen van het Belgische , Duitse , Britse leger.

Bestelling door storting op rek. BE33-7371-0516-7746 van WFA- Belgie.

Mededeling. 2.

De WFA-Borstbadjes zijn terug beschikbaar aan de prijs van 3 €. Wie belangstelling heeft neemt contact met Jurgen Deleye.

Email : Jurgen.deleye@gmail.com.

Mededeling. 3.

Overgang van toegetreden WFA-lid tot categorie WFA-effectief lid.

Een toegetreden lid met meer dan één jaar anciënniteit kan op vrijwillige basis overstappen tot de categorie “EFFECTIEF LID

van de VZW. Dit houd in dat U gerechtigd wordt tot stemrecht op de jaarlijkse alg.stat.vergadering. ( maand januari ) , zo kunt

U deelnemen aan het beleid van Uw vereniging WFA.

U stuur een email naar het secretariaat , waarbij je U wens kenbaar maakt en verklaard kennis te hebben van de statuten

en het huishoudelijk reglement.

Mededeling. 4.

 

Bevrijdingsherdenking met voordrachten Dit in samenwerking met heemkringen Wibilinga Wevelgem – Meiboom Gullegem

en Dadinggissila Dadizele.

Er worden twee voordrachten voorzien door Heemkring Wibilinga ; deze gaan door in OC De Steke, St.Maartensplein 12-

Moorsele , telkens om 20.00 u. – DO.11 okt. Lezing door Philip Mingels over de inbreng van de Ieren.

 1. 19 okt. Lezing door Jan Vancoillie “ Het Duitse verhaal “

Aansluitend organiseren vernoemde heemkringen op ZON. 14 okt.2018–15.00 ;op Dadizele New British Cemetery een herdenkingsplechtigheid . De meeste gesneuvelden van het bevrijdingsoffensief oktober 1918 liggen er begraven.

INFO via email : m_debrouwere@hotmail.com

Mededeling. 5.

Op zaterdag 29 september 2018 herdenkt Stad Wervik de 100e verjaardag van de bevrijding van Geluwe waarbij aan Lance Corporal Ernest Seaman het VC werd toegekend.

Met volgend programma:

10.00 u.: Voordracht door Dirk Decuypere over de bevrijding van Geluwe in 1918,

Gemeenschapscentrum Terhand, Magerheidstraat 66, 8940 Geluwe

11.00 u. Onthulling van een gedenkplaat voor Lance Corporal Ernest Seaman VC MM

Magerheidstraat 125, 8940 Geluwe, in aanwezigheid van een afvaardiging uit Scole

(UK), het dorp waar Ernest Seaman opgroeide

De gedenkplaat wordt tevens het nieuwste infobord op de 36 km lange fietslus “Wereldoorlog I in Wervik, Geluwe en Kruiseke”. Deze fietslus maakt deel uit van het fietsnetwerk Leiestreek-Westhoek.

 

Advertenties